• งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
  • งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจนักเรียน ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
  • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
  • งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจนักเรียน ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดสระบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่